Monday, 8 September 2014

“स्व”आनंदासाठी आत्मनिर्भर व्हा !

“स्व”आनंदासाठी आत्मनिर्भर व्हा !

आयुष्यांत इतर कोणत्याही गोष्टींसाठी एक वेळ तुम्ही इतरांवर अवलंबून राहिलात,तडजोड केलीत तरी चालेल ,पण  आनंदासाठी नाही. कारण “तुमचा आनंद हा फक्त आणि फक्त तुमचाच असतो हे कायम लक्षांत असूं द्या व त्यासाठी कधीही इतरावर अवलंबून रहात जाऊ नका. ज्या गोष्टीने तुम्हाला आनंद लाभेल त्या गोष्टीने तो तसाच इतरांनाही लाभेलच अशी खात्री नाही देता येत , म्हणूनच जे केल्याने तुमच्या मनाला आनंद वाटेल ते करण्यासाठी मागचा-पुढचा कसलाही विचार करत बसूं नका. मुक्तपणे आनंद लुटा.  तुम्हाला ज्या गोष्टींत रस असेल रुचि-आवड असेल, जो काही छंद-विरंगुळा असेल,मन आनंदी होत असेल मग इतरांच्या दृष्टीने कदाचित तो वेडेपनाही असेल तरीही  त्यांत सर्वस्व झोकून देऊन वैयक्तिक पातळीवर ती गोष्ट/आवड/छंद  पुर्ण करण्याचा सदैव आटोकाट प्रयत्न करत रहा. इतरांना काय वाटेल ? याचा विचार करत बसून कच खाऊ नका तर स्वत:चे मन काय कौल देते त्याला जास्त महत्व देत जा. म्हणतात ना ऐकावे जनाचे आणि करावे मनाचे हेच सत्य आहे. या बाबतीत स्वा. सावरकर म्हणतात त्याप्रमाणे “ सहभागी झालात तर तुमच्यासह पण नाही झालात तर तुमच्या शिवाय आणि जरी विरोध केलात तरी त्याला न जुमानता “ मी माझा आनंद मिळवणारच ! अशा वृत्तीने  वागत जा व लोकमान्य टिळकांप्रमाणे  “आनंद मिळवणे हा माझाजन्मसिद्ध हक्क आहे व तो मी मिळवणारच” असे खंबीरपणे म्हणून कृती करा. आनंदाच्या प्राप्तीसाठी कदापिही  इतरांवर अवलबून न रहाता स्वयंनिर्भर व्हा , स्वमग्न रहा.तुमचा स्वभाव जर भिडस्त असेल तर कदाचित सुरवातीला हे जरा कठीण वाटेलही पण दृढपणे , कटाक्षपूर्वक वागून व अथक प्रयत्न करून हे एकदा साध्य करून घ्याच आणि मग पहा कसे वाटते ते !    
वाचा आणि विचार , कृती व आचरण करा.