Monday, 3 March 2014

Tarang: कोरिगड (Korigadh)

Tarang: कोरिगड (Korigadh): पाऊस,मुंबई आणि ट्रेक्किंगच नात काहि अजोड आहे. म्हणजे मी काही सर्वे केलेला नाहि पण,पाच पन्नास छोटे मोठे ट्रेक्किंग ग्रुप मुंबई च्या आसपास क...